09 Avg

Projektna pisarna na delavnici Skupaj pospešeno naprej 1

Predstavniki projektne pisarne KOC SOTRAG so se v torek, 8. avgusta, udeležili delavnice Skupaj pospešeno naprej 1. Na delavnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je ekipa KOC 2.0 predstavila Navodila Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in Informacijski sistem Sklada (ISS).

Glavni namen delavnice je bila predstavitev Navodil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Delavnice se je udeležilo 10 projektnih pisarn izbranih KOC-ev. Udeleženci so postavljali vprašanja glede izvajanja le-teh. Vezano na navodila so predstavniki Sklada prestavili tudi najpogostejše napake pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje in podali informacijo, kako jih odpraviti. Veliko je bilo vprašanj glede na samo izvajanje usposabljanj (tako notranjih kot tudi zunanjih).

Na delavnici je bil udeležencem predstavljen obnovljen Informacijski sistem Sklada (ISS) in njegove funkcionalnosti, funkcionalnosti zunanjega portala za udeležence. Na praktičnih primerih so udeleženci lahko videli, kako informacijski sistem uporabljati.

11 Jul

Uspešna izvedba dveh tematskih srečanj partnerjev KOC SOTRAG

V prvem tednu julija je Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) izvedel dve tematski srečanji projektnih partnerjev. Zaključni poudarki so bile izoblikovane teme usposabljanj za partnerstvo po tematikah, ki so jih obravnavali, ter prenos dobrih praks med podjetji.

Namen tematskih srečanj je bil izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij in zasnova tem usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a. Hkrati so lahko v tovrstna srečanja zelo dobra priložnost, da podjetja iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagajo med sabo ipd.

Prvo tematsko srečanje je potekalo v torek, 4. julija. Pokrivalo je področje trženja in razvoja blagovnih znamk, področje razvoja poslovnih modelov in področje organizacijske energije in notranje klime. Vsi prisotni so si bili enotni, da je vlaganje v zaposlene zelo pomembno in da so modeli upravljanja s kadri živi ter da se hitro spreminjajo. V prihodnje bo celotno partnerstvo usmerjalo usposabljanja zaposlenih v izboljšanje komunikacije na vseh ravneh, v krepitev veščin vodenja in usposabljanje neposrednih vodij. Udeleženci so si bili enotni, da je težko najti dobra izobraževalna podjetja iz prakse, ki znajo svoja znanja z dobro komunikacijo približati vsem nivojem v podjetju. Predstavnika Sklada sva ponudila pomoč pri prenosu informacij o zadovoljstvu z izvajalci usposabljanj znotraj vseh KOC-ev.

Partnerji so na drugem tematskem srečanju, ki je potekalo v četrtek, 6. julija, obravnavali področja, kot so trajnostna gradnja, energetska učinkovitost in zdravo bivalno ugodje, področja pametnih zgradb, sistemov njihovega upravljanja, BIM (Building Information Modeling), interneta stvari. Projektni partnerji se v veliki meri zanimajo za BIM, torej prvo zares globalno digitalno tehnologijo za gradnjo. Gre za proces načrtovanja oz. oblikovanja gradnje ali obratovanja stavbe ali infrastrukturnih sredstev z uporabo elektronskih predmetno orientiranih informacij.

Ksenija Marc iz DRI je predstavila, kaj pomeni delati z BIM tehnologijo, kakšne so njegove prednosti. Veliki del zahodne Evrope že gradi z uporabo BIM tehnologij. Prednost BIM tehnologije je ta, da omogoča celovito upravljanje z viri, kar posledično prihrani tako čas kot tudi denar. Da je BIM tehnologija pomembna, je prepoznala celotna EU. Imenovana je bila tudi EU BIM Task Group, v kateri so predstavniki državnih institucij držav članic EU. Ob zaključku drugega tematskega srečanja so udeleženci oblikovali predvidene teme usposabljanj na temo BIM.

27 Jun

Prvi teden julija dve tematski srečanji KOC SOTRAG

Da bi lahko jeseni pričeli s še bolj usmerjenimi usposabljanji, bo KOC SOTRAG v prvem tednu julija izvedel tematska srečanja po svojih identificiranih področjih. Na srečanja so poleg nosilcev področij vabljeni vsi zainteresirani partnerji.

Že pri prijavi na projekt KOC SOTRAG so bila opredeljena prednostna področja razvijanja kompetence zaposlenih. Za določena področja so bili imenovani nosilci, ki bodo ob podpori projektne pisarne in drugih partnerjev načrtovali usposabljanja s svojega področja, predlagali vsebine in morebiti tudi izvajalce usposabljanj.

Na teh tematskih srečanjih bodo partnerji skupaj s projektno pisarno zasnovali načrte usposabljanj. Nekatera usposabljanja bodo izvedena na nivoju KOC-a za vse zainteresirane parterje, druga bodo kot priporočilo partnerjem.

Namen teh tematskih srečanj je:
• izmenjava dragocenih izkušenj partnerjev pri razvoju posameznih področij. Partnerji bomo skušali odgovoriti na vprašanja:
– kako smo do sedaj razvijali področje (kje smo imeli težave, zakaj, kako smo jih reševali),
– kje sedaj in v bodoče vidimo izzive za svoje podjetje na področju, kako bi jih reševali, katera usposabljanja zaposlenih bi bila smiselna v ta namen;
– izkušnje z izvajalci usposabljanj
• na osnovi teh razmislekov za vsako področje zasnovati teme usposabljanj, ki so zanimiva za več partnerjev in bi jih lahko organizirali in izvedli skupaj na nivoju KOC-a .

Ta srečanja so lahko zelo dobra priložnost, da partnerji iz prve roke izvedo, kako so druga podjetja reševala podobne probleme, katere izzive vidijo druga podjetja, kako si lahko pri tem pomagate med sabo.

Prijave se zbirajo do petka, 30. junija 2017, in sicer na: pisarna.koc.sotrag@gmail.com in 040 213 773 (mag. Maja Velej, administrativni vodja KOC SOTRAG).

14 Jun

KOC SOTRAG se bo predstavil na Informativi 2018

Konec januarja 2018 se bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninske sklad Republike Slovenije udeležil Informative 2018. Vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev Informativa naslednje leto praznuje visok jubilej. Kar deseto leto zapored bo namreč v dveh dneh predstavil več kot 250 izobraževalnih programov, ki so na voljo doma in v tujini.

Na dogodku se bodo predvidoma predstavili tudi vsi KOC-i, in sicer z namenom, da pritegnejo čim več mladih, da se odločijo za nadaljevanje šolanja v posameznih panogah KoC-ev. Svojo udeležbo na Informativni je potrdil tudi KOC SOTRAG.

10. vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev bo potekal v petek in soboto, 26. in 27. januar 2018, od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Več informacij o dogodki na spletni strani dogodka …

19 Maj

KOC SOTRAG na delavnici »Pasti in izzivi kompetenčnega modela«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninske sklad Republike Slovenije je v četrtek, 18. maja, organiziral delavnico »Pasti in izzivi kompetenčnega modela« za kadrovske partnerje in projektne pisarne Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC). Na delavnici je bil udeležencem predstavljen pomen kompetenčnih modelov, sledili sta diskusija in izmenjava mnenj.

Udeležence je na začetku pozdravil vodja projekta KOC, Anton Golob, ki je podal pomen izdelave kompetenčnega modela in poudaril, da priprava zahteva veliko časa. V nadaljevanju je bil predstavljen potek izdelave kompetenčnega modela, načrt usposabljanj in izobraževanj ter rok, do katerega morajo vsi KOC-i pripraviti in oddati izdelane kompetenčne modele.

Nato je mag. Maja Velej, predstavnica projektne pisarne KOC SOTRAG, predstavila izkušnje pri vodenju projektne pisarne KOC SOTRAG v preteklosti in izkušnje pri oblikovanju novega modela kompetenc.

Sledila je diskusija, kjer je so udeleženci na kratko povedali, kako se bodo oz. kako so se lotili izdelave kompetenčnega modela ter za katero metodologijo so se odločili in zakaj. Diskusija je potekala tudi na temo uspešnosti sodelovanja s panožnimi podjetji in njihovimi kadroviki.

16 Maj

Prve aktivnosti Kompetenčnega centra KOC SOTRAG

V ponedeljek, 20. marca 2017, je potekal prvi partnerski sestanek Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG). Na sestanku so bili natančneje predstavljeni cilji projekta, dobra praksa iz preteklih KOC-ev in novosti, ki jih uvaja ta KOC. Projektni partnerji so tudi uradno podpisali partnerski sporazum. Sestanek pa je bil nadgrajen tudi z delavnico za vodje »Modeli kompetenc in poslovne strategije: usodna privlačnost«, ki jo je vodil priznani strokovnjak za kompetenčne modele in razvoj kadrov, strateško upravljanje organizacijske kulture in komunikacij, obvladovanje sprememb, coaching in predvsem strateški razvoj kompetenc managerjev, Brane Gruban iz Dialogosa, Strateške komunikacije, d.o.o.

KOC SOTRAG je kompetenčni center, ki je pričel delovati v začetku marca. Prijavitelj projekta je bilo podjetje KRONOTERM hladilni, ogrevalni in energetski sistemi, d.o.o. Delovanje KOC SOTRAG je sofinancirano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Glavni cilji KOC SOTRAG so preko usposabljanj izboljšati kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost, krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, krepiti povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepiti konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva ter promovirati gospodarsko panogo oz. področje uporabe S4 – Pametne zgradbe in dom z lesno verigo.