O PROJEKTU

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) odgovarja na aktualne izzive, saj je bil vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo.

Partnerstvo tvori 10 mikro, 3 majhna, 7 srednjih in 2 veliki podjetji, ki skupaj zaposlujejo okoli 1500 zaposlenih, in projektna pisarna, ki vključuje zasebni zavod, ki je v smislu administrativne in kadrovske funkcije že vodil kompetenčni center za razvoj kadrov. Podjetja združena pokrivajo celotno verigo področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo ter so motivirana za izboljševanje kompetenc svojih zaposlenih preko usposabljanj in za prenos oz. širjenje znanja in dobrih praks na področju upravljanja s kadri in prednostnih področjih KOC SOTRAG.

Njegovi glavni cilji so:

 • preko usposabljanj izboljšati kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost,
 • razviti in usklajeno izvajati kompetenčni model za verigo/KOC,
 • krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju,
 • krepiti povezovanje, mreženje podjetij ter prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov,
 • krepiti konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva,
 • promovirati gospodarsko panogo oz. področje uporabe S4 – Pametne zgradbe in dom z lesno verigo,
 • zagotavljati trajnost delovanja KOC in doseženih rezultatov.

Prednostna področja KOC-a so:

 • trajnostna gradnja, energetska učinkovitost in zdravo bivalno ugodje,
 • pametna mesta in stavbe, internet stvari in BIM,
 • inovativnost,
 • trženje in razvoj blagovne znamke,
 • optimizacija strategij in poslovnih modelov,
 • organizacijska energija, notranja klima,
 • stroke partnerjev,
 • tuji jeziki.

Rezultati projekta bodo:

 • vzpostavljen in delujoč KOC SOTRAG, ki ima ustrezno organizacijsko strukturo in angažirano projektno pisarno,
 • najmanj 4035 vključitev zaposlenih v usposabljanja,
 • razvit/nadgrajen model kompetenc na področju delovanja KOC,
 • najmanj 1 razvit izobraževalni program (za BIM),
 • najmanj 1 razvit izobraževalni modul (za monterja ogrevalnih in hladilnih naprav),
 • mentorska mreža in izboljšan interni prenos znanja v podjetjih,
 • vzpostavljena praksa »poslovnih zajtrkov«,
 • vzpostavljeno sodelovanje KOC-a z Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendije, s CPI, ACS, zbornicami, SRIP-om, izobraževalnimi organizacijami, drugimi KOC-i, odločevalci,
 • organizirani najmanj 3 dogodki s področja razvoja kadrov in 1 konferenca s področja razvoja kadrov na izbranem področju uporabe S4 (zaključna konferenca),
 • izvedeni 3 team building dogodki za mlade s ciljem, da se povežejo in skupaj izvedejo mini projekt z izbranega področja uporabe S4.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).