PARTNERJI

Podjetje Kronoterm, d.o.o., je specializirano za proizvodnjo, montažo in servisiranje toplotnih črpalk in hladilnih sistemov. Glavni produkti so toplotne črpalke zrak/voda, zemlja/voda, voda/voda, hladilne naprave …, ki jih trži pod zelo prepoznavno domačo blagovno znamko Kronoterm. Glavne storitve pa so razvoj, projektiranje, proizvodnja, montaža in servis visokotehnoloških naprav za varčno in okolju prijazno ogrevanje in hlajenje.

Pomembni trgi so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, države nekdanje Jugoslavije.

Kronoterm d.o.o. je vodilni proizvajalec toplotnih črpalk v Sloveniji in član združenja 30 največjih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk – BWP Bundesverband Wärmepumpe.

Že 25 let udejanja poslanstvo projektiranja, razvoja, proizvodnje in implementacije visokotehnoloških naprav za varčno ter okolju prijazno ogrevanje in hlajenje. Razvilo je lastno blagovno znamko – Kronoterm.

Večina njihovih toplotnih črpalk ustreza zahtevnim pogojem razpisa za subvencije s strani Eko sklada. Možnost uporabe naravne energije s svojimi toplotnimi črpalkami zagotavlja že več kot 50.000 uporabnikom. Vgrajuje jih tako samo podjetje, kot številna podjetja, ki se ukvarjajo tudi z montažo toplotnih črpalk.

HOLICENTER ANGELIKA je zasebni zavod, katerega primarna dejavnost je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Velik poudarek pa daje tudi razvoju novih modelov storitev in tehnologij, pri čemer se povezuje z drugimi podjetji, organizacijami in posamezniki. Izvaja tudi storitve svetovanja, predvsem na področju pristopov k poučevanju in usposabljanju.

HOLICENTER ANGELIKA razvija programe izobraževanj in usposabljanj na podlagi prepoznanih potreb v okolju in pri posameznih skupinah. Pri tem posebno pozornost posveča t. i. ranljivim ciljnim skupinam. Razvite programe v sodelovanju z drugimi strokovnjaki tudi izvaja.

V sodelovanju s partnerji je razvil štiri 40-urne izobraževalne programe za zaposlene v organizacijah, ki izobražujejo odrasle: program »Nov pristop k razvoju programov za podjetja in nova organizacija izobraževanja v podporo temu«, program »Nova izhodišča za nove oblike, metode in tehnike poučevanja«, program »E-gradiva« in program »Nov pristop k razvoju programov za osebnostni razvoj odraslih in sodobna organizacija izobraževanja v podporo temu«.

Drugi pomemben proizvod HOLICENTRA ANGELIKA je program »S. O. S. mediacije« za mladino in strokovne delavce v izobraževanju. Cilj programa je opolnomočiti mlade za konstruktivno spopadanje z izzivi v šolskih, družinskih, vrstniških in drugih situacijah. Program izvaja v sodelovanju z izobraževalnimi organizacijami.

Glavna dejavnost podjetja EUDOM je vzpostavljanje različnih sistemov, kot so npr. energetski monitoring in centralni nadzorni sistemi, povezovanja nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta ter izvedbenega projektiranja različnih sistemov za upravljanje s porabo energije in optimiranje njene porabe. Znotraj projektnega in izvedbenega inženiringa posebno pozornost namenja učinkoviti rabi energije in obnovljivim virom energije, saj intenzivno uvaja sisteme, ki zmanjšujejo porabo energije.

Podjetje se je intenzivno specializiralo na področju vgradnje pametnih sistemov za merjenje in upravljanje s porabo energije v stavbah. EUDOM sodeluje tudi pri razvoju senzorja bivalnega ugodja, ki omogoča merjenje različnih parametrov bivalnega ugodja (temperaturo, vlažnost in ogljikov dioksid, ter merjenje posebnih prisotnosti posebnih plinov – radon, formaldehid).

Podjetje ima reference s področja izboljševanja poslovnih procesov, in sicer v smislu opravljanja svetovalnih storitev pri digitalnem koncipiranju in modeliranju prostorskih, predvsem pa energetskih in z njimi povezanih procesnih rešitev. V tem oziru je šlo za svetovanje pri izboljšavi procesov – predvsem za energetsko učinkovito zasnovo, ki podpira in izboljšuje delovne oz. poslovne procese v podjetju.

Na področju komuniciranja in informiranja imajo zaposleni v podjetju bogate izkušnje s pripravo vsebin za različne komunikacijske kanale, izdelavo promocijskih gradiv, izvedbo seminarjev in izobraževanj s področja komuniciranja, pripravo komunikacijskih načrtov, organizacijo različnih dogodkov in delavnic s področja promoviranja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, komuniciranja z mediji ipd.

DRI upravljanje investicij, d.o.o., opravlja storitve investicijskega inženiringa, vodenja investicij in druge svetovalne storitve na vseh področjih svojega delovanja: železniška infrastruktura, cestno-prometna infrastruktura, komunalna in vodna infrastruktura, stavbe in energetika.
Izvaja celovite inženiring storitve, ki obsegajo:
• pripravo investicijskih projektov (priprava strokovnih podlag za dolgoročno načrtovanje investicij, izdelava, vodenje in koordinacija izdelave prostorske, investicijske in projektne dokumentacije, postopki oddaje del izvajalcem, …)
• gradnjo (nadzor nad izvedbo gradbenih del, zagotavljanje kakovostnih materialov in izvedenih del, finančno spremljanje projekta, predaja objekta v uporabo),
• področje upravljanja (spremljanje objektov v garancijski dobi, monitoring, nadzor nad vzdrževanjem, strokovne podlage za upravljanje z objekti, uvedlo je gospodarjenje z vozišči za DARS in uvaja gospodarjenje z vozišči in objekti za DRSI …).

Deluje predvsem na slovenskem trgu, storitve pri gradnji in vzdrževanju cest in železnic ter druge infrastrukture izvaja zlasti za državo (Direkcijo RS za infrastrukturo, Ministrstvo za infrastrukturo,..) in DARS, saj ima status notranjega izvajalca za državo, njene organe in pravne osebe javnega prava. Na tujem trgu (Srbija, BIH, Črna Gora) izvaja zlasti konzultantske in inženirske storitve pri gradnji avtocest in komunalne infrastrukture.

DRI upravljanje investicij je država ustanovila z namenom, da izvaja storitve inženiringa, tehničnega svetovanja in nadzora pri načrtovanju in gradnji prometne in druge javne infrastrukture ter objektov (premostitveni objekti na cestah in železnicah, različne večstanovanjske zgradbe, zgradbe javne uprave, športni centri, ipd.).

DRI upravljanje investicij pripravlja razpise za projektiranje in gradnjo zlasti večjih gradbenih projektov in nadzira njihovo izvedbo. S svojimi naprednimi informacijskimi rešitvami usmerja razvoj stroke in zelo vpliva na kakovost pametno grajenega okolja. Je eden izmed nosilcev uvajanja BIM načina dela v gradbeništvo, ki predstavlja enega izmed stebrov bolj racionalne in transparentne gradnje in vzdrževanja objektov, kar tudi bistveno prispeva k pametno grajenemu okolju. Na predlog Ministrstva za infrastrukturo je sodelavka iz DRI postala tudi predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group. DRI je tudi članica Združenja siBIM.

Podjetje Lineal d.o.o. je usposobljeno za vodenje in načrtovanje najzahtevnejših infrastrukturnih projektov na področju: avtocest in hitrih cest, glavnih in regionalnih cest, železnic, inženirskih objektov, tehnoloških objektov, objektov za zaščito naravnega in bivalnega okolja, hidrotehnike, geotehnike, komunalne infrastrukture, servisnih objektov ipd. Za potrebe graditve objektov vodi in ureja še: popoln inženiring do pridobitve vseh dovoljenj za graditev objektov, zemljiškoknjižne zadeve, recenzije, revizije projektne dokumentacije, vizualizacije in animacije projektnih rešitev, ekspertno, tehnično in pravno svetovanje.

Podjetje poleg dejavnosti graditve neprekinjeno skrbi za rešitve in procese, ki v največji možni meri skrbijo za ohranitev in zaščito naravnega okolja in uporablja tehnologije, ki bodo zagotavljale racionalno rabo energije. Prepoznalo je prednosti BIM (informacijsko modeliranje objektov), zato se je v letu 2014 odločilo za popoln prehod na 3D BIM pri načrtovanju objektov.

Svoje delovanje je na podlagi domačih referenc razširilo na poslovanje na tujih trgih (BiH, Danska, Avstrija …).

Lineal d.o.o. je ena vodilnih projektantskih hiš na področju gradbeništva. Prepoznavna je po tem, da si pri načrtovanju vseh vrst gradbenih posegov v prostor prizadeva za nove estetske kvalitete in lokacijam prilagojene prostorske umestitve, poleg tega pa ima zelo razvite informacijske in tehnološke rešitve. Med prvimi je začela uvajati BIM metodo projektiranja v Sloveniji. S svojo dejavnostjo bistveno prispeva k pametno grajenemu okolju.

Pomgrad, gradbeno podjetje, d. d., je usposobljeno za izvajanje najzahtevnejših gradbenih projektov. Proizvaja gramozne in kamene agregate, betonske mešanice, asfaltne mešanice, betonsko galanterijo, betonske varnostne ograje ter izvaja vse faze gradbenega inženiringa, od projektiranja do gradnje; izvaja vse vrste gradenj.

Podjetju so pomembni vsi trgi. Največ del izvaja v Sloveniji, s svojimi aktivnostmi pa se širi na Hrvaško in v Avstrijo.

Pomgrad, gradbeno podjetje d. d., je eno največjih gradbenih podjetij v državi. S svojo dejavnostjo pokriva vsa področja gradbeništva. Veliko najsodobnejših zgradb v zadnjem času je gradilo prav to podjetje, od varovanih in oskrbovanih stanovanj, večstanovanjskih objektov do individualnih hiš. Vsi objekti, ki jih je oz. jih gradi, so napredne bivalne enote z veliko energetsko učinkovitostjo, velikim bivalnim ugodjem, naprednimi napravami ipd. v tem smislu deluje na področju S4 Pametne zgradbe in dom z lesno verigo.

VERTIKALA-X, d.o.o., je bila ustanovljena leta 2001. V podjetju so se na začetku združili predvsem alpinisti, podkovani z gradbeniškim, strojniškim in elektrotehničnim znanjem ter izkušnjami.

VERTIKALA-X d.o.o. je hitro zrasla v dobro organizirano podjetje, ki je realiziralo veliko pomembnih poslov in sodeluje z večjimi investitorji po Sloveniji. Potrjene reference s strani le-teh pričajo v prid kakovosti izvedbe in trenutni organizaciji podjetja.

S svojimi storitvami so že prepričali zahtevne naročnike v državah Evropske unije, predvsem na Švedskem in v Avstriji, v bodoče pa želijo svojo dejavnost širiti tudi na druge trge EU in izven. Z dolgoročno rastjo, permanentnim strokovnim usposabljanjem in stalnim izobraževanjem svojih sodelavcev zagotavljajo stabilno podjetje in ostajajo eden izmed vodilnih ponudnikov svojih storitev v Sloveniji.

Izvajajo:
• energetsko sanacijo in zaščito objektov,
• protikorozijsko zaščito,
• sanacijo in zaščito betona,
• višinska dela kot skupni imenovalec vseh prej navedenih.

Razvili pa so tudi koncept, ki naročnikom zagotavlja nabor storitev, ki obsegajo vse gradbene faze – od projektiranja, načrtovanja in izvedbe, do brezhibnega prevzema objekta. Z možnostjo celovite ponudbe, ki zajema pripravo in izvedbo investicije na področju industrijske, poslovne in stanovanjske gradnje se od običajnih inženiring podjetij razlikujejo tudi po tem, da velik del gradnje izvedejo z lastnimi kapacitetami in ne zgolj s podizvajalci.

Podjetje SPRINKLER SISITEMI Cuder, d.o.o., je bilo ustanovljeno z namenom, da ponudi vodoinštalaterska in vzdrževalna dela, takrat mnogim novim lastnikom stanovanj. Z leti je pa je svojo ponudbo razširilo na področje cevnih sistemov strojnih inštalacij. V sodelovanju z inženirji podjetja IMP, d.d., je pričelo izvajati dobavo in montažo sprinkler sistemov.

Danes širok spekter dejavnosti podjetja omogoča izvajanje najzahtevnejših projektov: od izdelave predfabriciranih elementov, dobave in montaže, do tlačnih preizkusov, poskusnega obratovanja, šolanja naročnikovega osebja ter spremljanja objektov v garancijskem roku.

Glavno področje dela podjetja EUTRIP je gradbeništvo (visoke gradnje), med glavne storitve pa sodijo energetske prenove šol, svetovalni inženiring, projektiranje in vodenje investicij na področju gradnje in obnove energetsko (ne)učinkovitih objektov.

Glavna dejavnost podjetja je svetovalni inženiring na področjih naročanja in izvedbe gradbenih projektov, povezovanja nalog projektnega in izvedbenega menedžmenta ter izvedbenega projektiranja. Znotraj projektnega in izvedbenega inženiringa posebno pozornost namenja učinkoviti rabi energije in obnovljivim virom energije, saj intenzivno izvaja energetske preglede stavb ter projektira in izvaja energetske prenove stavb.

Podjetje Altering, d.o.o., deluje v panogi elektro instalacij, kjer je bolj usmerjeno v izgradnjo naprav za samooskrbo, pridobivanje energije iz obnovljivih virov, pretvorbo in shranjevanje energije, vzdrževanje naštetih sistemov, inženiring in priprava dokumentacij ter izdelava načrtov za znane naročnike. Podjetje izvaja inženiring in svetovanja na naštetih področjih tudi za druga sorodna podjetja, predvsem v vzhodni Sloveniji; potencial je na območju celotne Slovenije, saj je trenutno instaliranih čez 2700 sončnih elektrarn.

Podjetje redno sledi trendom in spremlja dogajanje na globalnem trgu in postopoma uvaja, kot preboj, nove storitve na domačem trgu.

Glavna dejavnost podjetja Elektro Kumer, d.o.o., je izvajanje klasičnih in pametnih električnih inštalacij v poslovnih in stanovanjskih stavbah, s posebnim poudarkom na optimizaciji. Sodeluje tudi pri izvedbi fotonapetostnih (sončnih) elektrarn na ključ.

Deluje predvsem na domačem trgu in v Avstriji.

Podjetje Enertec, d.o.o., je nastalo kot odgovor na nov pristop k obravnavi izrabe obnovljivih virov energije, saj ponuja celovite rešitve na področju fotovoltaike. Njegova glavna dejavnost je izgradnja sončnih elektrarn in kogeneracijskih enot, obratovanje sončnih elektrarn, njihovo spremljanje in vzdrževanje. Deluje predvsem na domačem trgu.

Glavna področja dela podjetja Elektro Kokalj Aleš Kokalj s. p. so zaključna dela v gradbeništvu, elektroinštalacije, klima in prezračevanje, ogrevalna tehnika, obnovljivi viri energije.
Glavna storitev je montaža elektroinštalacij in inteligentnih inštalacij ter toplotnih črpalk v poslovnih in stanovanjskih objektih, s posebnim poudarkom na optimizaciji obstoječih sistemov. Sodeluje tudi pri izvedbi sončnih in vetrnih elektrarn.
Poleg domačega je zanj pomemben italijanski trg.

Podjetje Klima Belehar, d.o.o., je specializirano za izvajanje strojnih instalacij (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, vodovodne in plinske instalacije). Ima lastno proizvodnjo pločevinastih in inox prezračevalnih kanalov ter kakovostne montažne ekipe za montažo strojnih instalacij. Izvaja tudi redne servisne preglede in vzdrževanje na že vgrajeni opremi.

Podjetje izkazuje visoko okoljsko zavest in sledi cilju zmanjševanja porabe energije ob zagotavljanju čim bolj idealnih pogojev bivanja. Deluje predvsem na domačem trgu.

EEA Medved, d.o.o., izvaja vse vrste elektroinštalacij na industrijskih, stanovanjskih, poslovnih, gostinskih in drugih objektih. Postavlja tudi sisteme za zaščito proti streli. Izdeluje in montira razdelilne omare vseh dimenzij, komandne pulte za vodenje tehnoloških procesov ter posebne krmilne omare za vse vrste gorilcev. Izvaja preglede, revizije akumulatorskih stacionarnih baterij (pretežno v elektrogospodarstvu, občasno pa tudi pri gospodarskih družbah, ki pri opravljanju svoje dejavnosti tudi koristijo aku baterije), njihovo servisiranje ter po potrebi tudi poskrbi za dobavo in zamenjavo funkcionalno dotrajanih baterij. Prodaja instalacijski material, stikalne in relejne tehnike in elemente svetilne tehnike.

Področja dela so: projektiranje, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje, klimatizacija, prezračevanje z rekuperacijo, sončna energija.
Podjetje ustvarja 88 % prihodkov na domačem trgu, ostalo pa na trgu EU (Avstrija, Nemčija).

Podjetje Zerox, d.o.o., je specializirano za izvajanje vseh vrst elektroinštalacijskih del ter za montažo vseh priključenih naprav. Zraslo je na trdnih temeljih tradicije in svoje dejavnosti postopoma razvijalo s čutom za potrebe prihodnosti in z nenehnim sledenjem tehnoloških trendov. Velik poudarek dajejo izvedbi rešitev, ki vključujejo napredne tehnologije in ki poleg funkcionalnosti pripomorejo tudi k varčevanju z energijo.

V sklopu elektroinštalacij izvaja tudi inteligentne oz. pametne inštalacije, ki uporabniku zagotavljajo boljšo energetsko učinkovitost, večjo varnost, udobje in upravljanje na daljavo preko interneta (pametnih telefonov, tablic in osebnih računalnikov). Pri tem sodelujejo s podjetjem, ki je razvilo t. i. »pametni dom za vsakdanje ljudi«.

Izvaja tudi montažo ogrevalnih in hladilnih sistemov, prezračevalnih sistemov z uporabo rekuperacije, s posebnim poudarkom na toplotnih črpalkah in električnih elektrarnah kot delov objektov.

Zerox, d.o.o., izvaja večino svojih storitev na zahtevnem evropskem trgu (Nemčija, Španija, Francija …), kot tudi v ZDA in Kanadi. Pomemben trg pa ostaja zanj tudi Slovenija. Pomembni trgi so Zahodna Evropa, ZDA, Slovenija.

Podjetje Elektrina, d.o.o., se ukvarja z razvojem elektronike in programske opreme. Podjetje praktično v celoti ustvarja prihodke iz naslova prodaje produktov, ki so plod lastnega razvoja. Ustvarja prihodke na štirih področjih: rešitve za igralništvo (Gaming), rešitve za področje sistemov za ogrevanje, hlajenje in ventiliranje (HVAC), rešitve na področju sistemov tehničnega varovanja (MLS) in prodaja materiala (MAT).
Na področju rešitev za področje sistemov za ogrevanje, hlajenje in ventiliranje (HVC) je podjetje aktivno nekaj let. Na tem področju je pomembno sodelovanje, ki ga je vzpostavilo z največjim slovenskim proizvajalcem toplotnih črpalk – podjetjem Termo-tehnika, d.o.o. (blagovna znamka Kronoterm). Zanj je Elektrina, d.o.o., razvilo originalen koncept upravljanja toplotnih črpalk s pomočjo tehnologije storitve v oblaku. Rešitev s kodnim imenom Elektrina Cloud Solution je v letu 2015 osvojila prvo nagrado na tekmovanju EuroCloud Award 2015. Rešitev je bila predstavljena tudi na evropskem tekmovanju v Barceloni.

Temeljno poslanstvo podjetja Seltron, d.o.o., je pomagati ljudem varčevati z energijo pri ogrevanju bivalnih prostorov in s tem prihraniti ter varovati okolje. V ta segment so vključeni na dva načina: preko lastnega razvoja in proizvodnje različnih regulatorjev za ogrevalne sisteme objektov ter preko načrtovanja in izvedbe celovitih rešitev ogrevalnih sistemov za objekte.

Glavna področja dela so: celoviti ogrevalni sistemi za objekte, proizvodnja regulacij ogrevanja.
Glavni produkti so: široka paleta regulatorjev za ogrevanje (npr. zvezni vremensko vodeni regulatorji, diferenčni regulatorji, izvršilni elementi).
Glavne storitve so: načrtovanje in izvedba celovitih rešitev na področju ogrevanja objektov.

Pomembni trgi so: Nemčija, Italija, Poljska, Slovaška, Hrvaška, Slovenija.

Glavna dejavnost družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., je gozdarstvo. Prav tako pomembni dejavnosti podjetja sta primarna predelava in izdelava lesenih hiš, s čimer postaja družba vse bolj prepoznavna tudi na področju promocije in uporabe lesa kot konstrukcijskega materiala v gradbeništvu. Slogan podjetja »Od gozda do hiše« zajema vse, kar družba dosega in želi v prihodnosti še izboljšati.
Njihova usmeritev je, da optimalno izkorišča lesno proizvodno funkcijo gozdov in da les, ki ga pridobi iz gozdov, čim bolj optimalno ovrednoti. Njegovi produkti, kot je žagan les, se uporabljajo pri gradnji objektov, kot nepogrešljiv konstrukcijski material. So prvi in trenutno še edini v Sloveniji, ki imajo EC – certifikat kontrole proizvodnje na podlagi Direktive o gradbenih proizvodih 89/106/EEC za masivni les s pravokotnim prečnim prerezom, razvrščen po trdnosti. Na podlagi tega certifikata lahko njihovo podjetje izda CE izjavo o skladnosti za masivni les po standardu SIST-EN 14081-1:2006+A1:2011. Standard je obvezen od leta 2011 na celotnem območju Evropske unije.
Svoj slogan o gradnji lesenih objektov uresničujejo preko povezanega podjetja LESOTEKA HIŠE, d.o.o., saj se zavedajo, da je bivanje v zdravem in prijetnem okolju vse bolj cenjeno. Les pa ni prijazen samo do človeka, temveč tudi do okolja, in to v celotnem življenjskem ciklusu, tudi po odstranitvi.
Družba je prepoznavna tako na domačem kot avstrijskem trgu.

Podjetje Lesoteka, d.o.o., razvija, proizvaja in trži masivne lesene hiše, ki so na voljo kot lesene brunarice, CLT hiše ali MHM hiše. Tako tipske kot individualne izvedbe odlikujejo masivna gradnja, visoka kakovost vgrajenih materialov in izvedbe ter velika prilagodljivost, kar za uporabnika pomeni najvišje udobje bivanja.

Vizija podjetja, ki je pomemben člen v verigi skupine Lesoteka s sloganom »od gozda do hiše«, je postati vodilna družba na področju lesene masivne gradnje v Sloveniji in prepoznavno podjetje v gradnji iz masivnega lesa v tujini ter vzpostavitev blagovne znamke Leosoteka hiše kot sinonima za kakovost masivne gradnje iz lesa. Poslanstvo podjetja pa prispevati k boljši kakovosti življenja v družbenem in naravnem okolju.

Podjetje je povezano z Gozdnim gospodarstvom Slovenj Gradec, d.d., ki je najstarejše še delujoče gozdno gospodarstvo v Sloveniji in ki preko svoje skupine dosega, da je slogan »od gozda do hiše« tudi udejanjen.

Adria Dom, d.o.o., je podjetje, ki je v 100-odstotni lasti družbe Adria Mobil, d.o.o. Osnovni proizvodni program podjetja je proizvodnja mobilnih hiš. Družba trži svoje proizvode pod blagovno znamko Adria Home v treh linijah sLine, mLine, xLine in novih AlpLine in Tent. 62 % svojih proizvodov proda na Hrvaškem, 29 % v Italiji in 9 % na ostalih trgih (Avstrija, Švica, Češka).

V začetku leta 2015 so zabeležili proizvodnjo 8.000. mobilne hišice. V istem letu je blagovna znamka Adria obeležila svoj do sedaj najpomembnejši jubilej – 50 let uspešnega delovanja, razvoja in obstoja na tržišču. Z razvojem inovativnih in kakovostnih mobilnih hiš še utrjuje položaj vodilnega ponudnika v JV Evropi in želi postati eden izmed vodilnih proizvajalcev v Evropi. Pomembna prednost podjetja je, da so njegovi nišni proizvodi – »navdihujoče mobilne hiše, ki poosebljajo sodoben življenjski slog in so namenjene udobnemu in varnemu bivanju v naravi« – plod lastnega razvoja, proizvedeni z znanjem lastnih zaposlenih, s skrbjo do okolja in uporabo okolju prijaznih materialov oz. recikliranih materialov in materialov, ki jih je po uporabi možno reciklirati.

Velik poudarek podjetje daje tudi področju varčevanja z energijo. V letu 2016 je tako na standardiziranih tlorisih prenovilo prestižno linijo xLine in dodalo linijo mLine, z novimi rešitvami na področju varčevanja z energijo, z večjimi steklenimi površinami, prepoznavnim designom, razsvetljavo z možnostjo upravljanja, multimedijskimi rešitvami in optimiziranimi prostori za shranjevanje.

Glavno področje dela podjetja M Sora, d.d., je proizvodnja in trženje nizkoenergijskih in pasivnih oken iz lesa in les-aluminija. So vodilno podjetje v tem segmentu v Sloveniji. Ogromno vlagajo v razvoj in blagovno znamko. Sodelujejo v več razvojnih projektih, pridobili so sredstva iz Obzorja 2020. So prejemniki več domačih in tujih mednarodnih priznanj za razvojne dosežke in kvaliteto izdelkov. V podjetju opravljajo še druge dejavnosti. Vsa leta poslujejo pozitivno in z rastjo prodaje. Njihov izvoz se približuje 50 %, največ izvozijo v Avstrijo, Italijo, VB, ZDA …

M SORA, d.d., sama ima precej izkušenj s pridobivanjem EU in slovenskih projektov (9 uspešnih prijav od 11), dobro oblikovan razvojno raziskovalen oddelek ter precej znanj (teoretičnih in praktičnih) z montažo oken.

REM d.o.o. je srednje veliko podjetje, ki ima pomembno vlogo na področju proizvodnje montažnih modularnih objektov in bivalnih kontejnerjev tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi. Družba se je specializirala na področju proizvodnje kontejnerjev s poudarkom na sanitarnih in bivalnih kontejnerjih v zadnjih letih pa se je s pomočjo lastne razvojne ekipe in projektnega oddelka preusmerila v projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov in inženiringa.
Z intenzivnim zaposlovanjem visoko strokovnega tehničnega kadra so v preteklih letih vsako leto širili proizvodni program in storitve in zviševali nivo kakovosti izdelkov. Še posebej veliko pozornosti posvečajo končnemu izgledu izdelka.
Leta 2010 so dodali nov proizvodni program mobilno hišico REM Exclusive, ki so ji leta 2013 dodali še eno linijo Basic.
Cilj podjetja je usmerjen v proizvodnjo visoko zahtevnih montažnih objektov. Zato dajejo velik poudarek tudi usklajenosti proizvodnje z vsemi veljavnimi standardi in končnemu izgledu proizvodov.