01 Jun

KOC SOTRAG se predstavlja …

Kriza v gospodarstvu in finančnem sektorju, ki se je začela v 2008, je najbolj prizadela gradbeništvo kot tretjo največjo panogo po številu zaposlenih. Drastično zmanjšanje števila zaposlenih v panogi, prepolovitev realne vrednosti gradbenih del, zaostrena konkurenca, velik pritisk na zniževanje cen ipd. je poslovno okolje, v katerem morajo delovati gradbena podjetja. Podjetja so tako v situacijo, ko se morajo veliko prilagajati in iskati tržne niše (OVE, biogradnja, gradnja pametnih zgradb ipd.). Hkrati morajo izkazovati poslovno odličnost, biti inovativna in iskati nove, inovativne poslovne modele. Vse to postavlja zaposlene v gradbeni panogi pred jasno zahtevo po koreniti spremembi/nadgradnji kompetenc.

Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG) odgovarja na ta izziv, saj je vzpostavljen z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v partnerskih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v verigi s področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo.

Ciljne skupine so zaposleni na ključnih delovnih mestih partnerstva, opredeljenih kot ključni panožni profili, tj. projektant, tehnolog, tržnik v gradbeništvu, kvalificirani gradbeni delavec in proizvodni delavec, pa tudi zaposleni drugih profilov (npr. vodje, vodje projektov, delovodje, nadzorniki, strokovni sodelavci, računovodje, administrativni kader idr.). Poleg tega projekt preko aktivnosti informiranja in osveščanja naslavlja tudi odločevalce, izobraževalne organizacije, druga podjetja in njihove zaposlene, strokovno in drugo javnost, posebej mlade.

Partnerstvo tvori 10 mikro, 3 majhna, 6 srednjih in 2 veliki podjetji, ki skupaj zaposlujejo 1502 zaposlena, in projektna pisarna, ki vključuje zasebni zavod, ki je v smislu administrativne in kadrovske funkcije že vodil kompetenčni center za razvoj kadrov. Podjetja združena pokrivajo celotno verigo področja pametnih zgradb in doma z lesno verigo ter so motivirana za izboljševanje kompetenc svojih zaposlenih preko usposabljanj in za prenos oz. širjenje znanja in dobrih praks na področju upravljanja s kadri in predvsem na prednostnih področjih KOC SOTRAG.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«, v 2016 objavil Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Sredstva zanj zagotavljata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz Evropskega socialnega sklada.


Usposabljanje v podjetju Adria dom


Usposabljanje v podjetju Kronoterm